fbpx

מידע שימושי לניהול שנתי וטפסים שימושיים להורדה

טפסים שימושיים לניהול תקין

מילוי טופס בקשת העסקה מקוונת

הודעה על שינוי תנאי העסקה/ היקף משרה

הודעה על הפסקת עבודה

טופס יציאה לחלד

נוהל שימוע

תרשים זרימה שנתי 

טפסים שימושיים למסירה לעובדים

מידע לעובד אודות תנאי העסקה

טופס בגיר

תיק ניכויים

טופס 101

לוח חגים בתשלום 

החוק למניעת הטרדה מינית

שמירה על סודיות