fbpx

מכרזים ודרושים

דרישות ותיאור כאן

משרות פנויות

משרות שטח באגף תכניות חינוכיות

משרות יחידת המלווים

מכרזים
מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון להגשת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות נספחים
***
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד
***
***
***
***
4/2021
מכרז פומבי לרכישת ערכות הפעלה ומשחקים לתלמידים בבתי ספר וגנים במזרח ירושלים
***
עד ליום א' 2.5.21 בשעה 12:00
שאלות ו/או בקשות להבהרה, כאמור, יישלחו אל גדי אורן באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: gadi@lavy.org.il וזאת לא יאוחר מ-21 באפריל בשעה 12:00.
***
1/2021א'
קול קורא לאיתור יועץ בתחום גיוס כספים ומשאבים לעמותה
***
עד ליום ד', 19 באפריל 2021, בשעה 12:00
שאלות ו/או בקשות להבהרה, כאמור, יישלחו אל גדי אורן באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: gadi@lavy.org.il וזאת לא יאוחר מ-11 באפריל בשעה 12:00.
***
2021/3
קול קורא להצטרפות למאגר יועצים לליווי מוסדות חינוך
עד ליום ד', 21 באפריל 2021, בשעה 12:00
שאלות ו/או בקשות להבהרה, כאמור, יישלחו אל גדי אורן באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: gadi@lavy.org.il וזאת לא יאוחר מיום רביעי 14 באפריל 2021 בשעה 12:00 .
***
דילוג לתוכן