מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים.

משרות שטח

משרות יחידת המלווים

מכרזים

מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון לשליחת שאלות תאריך אחרון להגשת מסמכים Table Header
***
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד בהתאם לתקנה 3(4) תקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח - 1987
***
***
***
***
מכרז פומבי להדרכת ותכניות בנושא ההיטק וחדשנות בחינוך במזרח העיר ירושלים
עד תאריך 23.12.2019 בשעה 16:00
עד תאריך 31.12.2019 בשעה 12:00
2019/12
מכרז לאיתור יועץ להערכה ומדידה של יעדי האגף הכללי - הזמנה לאיתור יועץ
עד תאריך 19.12.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 30.12.2019 בשעה 12:00
12א'/2019
מכרז לאיתור יועץ לניהול הטיפול בפרט במודל ירושלים לחינוך שלם - הזמנה לאיתור יועץ
עד תאריך 19.12.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 30.12.2019 בשעה 12:00
12ג'/2019
מכרז פומבי להפעלת חוג שחייה- פעילות העצמה בשחייה בבתי ספר במזרח העיר ירושלים
עד תאריך 31.12.2019 בשעה 12:00
עד תאריך 23.12.2019 בשעה 12:00