fbpx

מכרזים ודרושים

משרות פנויות

עמותת לביא פועלת במטרה לפתח ולהפעיל מענים חינוכיים עבור הילדים ובני הנוער הירושלמים.
העמותה פועלת כיחידה הביצועית של עיריית ירושלים ומנהל חינוך ירושלים

משרות שטח באגף תכניות חינוכיות

משרות יחידת המלווים

מכרזים

לאור הנחיות ומגבלות משרד הבריאות, ניתן להגיש את הצעתכם למכרזים לכתובת מייל m1@www.lavy.org.il  וזאת עד למועד הגשת ההצעות כמופיע במכרז. כאשר רק אישור מסירה חוזר ע"י העמותה במייל, יאשר את הגשת המסמכים במייל.

מספר מכרז מכרזים/ קול קורא הורדת המסמך שאלות ותשובות תאריך אחרון להגשת מסמכים תאריך אחרון לשליחת שאלות נספחים
9/2020 ב'
קול קורא להקמת מאגר יועצים לליווי מוסדות חינוך
***
13 בדצמבר 2020
***
***
דילוג לתוכן